اتحادیه‌های تقریب‌نهاد

اتحادیه‌های تقریب‌نهاد، شامل اتحادیه‌هایی است که با هدف وحدت و تقریب تشکیل شده و فعالیت می‌کنند.