شیوه‌نامه ویکی‌وحدت

سیاست‌های کلان نگارش در ویکی وحدت

-- با توجه به تفاوت‌های موجود در میان آراء و نظرات اندیشمندان مذاهب مختلف اسلامی، بنای نویسندگان بر این است که حتی الامکان از منابع دست اول و پذیرفته شده نزد دو فرقه بزرگ اسلامی (تشیع و اهل سنت) استفاده شود.

-- در این میان باید نویسندگان از هر گونه اظهار نظرهای غیر علمی و مبتنی بر عصبیت و طرفداری کورکورانه دوری نموده و مطالبی که در حال بارگذاری آنها در دامنه ویکی وحدت هستند را با توجه به سیاست اتحاد حد اکثری میان مسلمانان و با رعایت امانت علمی منتقل نمایند.

-- یکی از سیاست‌های اصلی نویسندگان در این حوزه رویکرد استفاده حد اکثری از محتوای تخصصی تولید شده در زمینه وحدت امت اسلامی و نیز پس از آن تولید محتواهای متقن در حوزه وحدت می‌باشد.

رهنمودهای نگارش در ویکی وحدت

رهنمودهای ویکی تقریب مذاهب به چهار بخش تقسیم می‌شوند: ۱. رهنمودهای محتوایی، ۲. رهنمودهای رفتاری، ۳. رهنمودهای ویرایشی، ۴. رهنمودهای طبقه‌بندی.

رهنمودهای محتوایی

محتوای ارائه شده در قالب ویکی وحدت (تقریب)، محتوایی است در راستای ایجاد وحدت هر چه بیش تر امت اسلامی و دور نمودن امت واحده اسلامی از هر گونه تفرقه و اختلاف مبتنی بر تعصب کورکورانه و ناشی شده از جهل نسبت به پیروان مذاهب اسلامی نسبت به یکدیگر. چنانچه در زمینه درج محتوا نیز اولویت با درج زندگی‌نامه و موضع‌گیری‌های تقریبی و وحدت آفرین چهره‌های برجسته شیعه و سنی است. همانند درج زندگی‌نامه و مواضع وحدت آفرین امام خمینی و مقام معظم رهبری، دبیران کل مجمع جهانی تقریب و یا ارگان‌های تقریی و وحدت آفرین در جهان اسلام، پیشگامان وحدت امت اسلامی، موسسات اسلامی همسو با فرهنگ وحدت اسلامی، کتاب‌ها و مقالات نگاشته شده در راستای وحدت امت اسلامی و مقابله با دشمنان جهان اسلام و نیز تراث مقارن موجود در جهان اسلام که از جهت علمی اندیشمندان جهان اسلام را با یکدیگر نزدیک کرده و مجال گفت و گوهای علمی صمیمانه را در میان ایشان فراهم می‌آورد.

اولویت‌بندی ها

در زمینه اولویت‌های محتوایی و طبقه بندی مطالب بنابر اولویت‌ها و دغدغه‌های اساسی ویکی وحدت می‌توان موارد زیر را درباره موضوعات، اشخاص، جریان‌ها، موسسات و ... که در زمینه مساله وحدت امت اسلامی و تقریب میان مذاهب اسلامی فعالیت دارند، خاطر نشان ساخت:

- زندگی‌نامه اشخاص و چهره‌های مطرح در جهان اسلام (مشتمل بر تولد و وفات، تحصیلات، تخصص، اساتید و شاگردان)

- آثار ایشان (مشتمل بر کتب و آثار مهم آن فرد و یا موسسه)

- دیدگاه‌های کلی تقریبی ایشان (یعنی موضع‌گیری‌های مرتبط با ممکن بودن تقریب، ضرورت ان و نیز راهکارهای تقریبی)

- دیدگاه‌های خاص تقریبی فرد و یا جریان و یا نهاد(یعنی نظریه‌های تقریبی و حوزه، حکومت، علما، مردم، نخبگان، و نیز نقد و تحلیل آراء و نظریه‌های مطرح در عرصه تقریب)

- استدلالات مطرح در زمینه تقریب و وحدت (عقلی و نقلی)

که اولویت ابتدایی در مورد مسائل مرتبط با وحدت امور بالا هستند و امور ذیل در اولویت بعدی قرار داردند:

- روش علمی به کار گرفته شده توسط فرد و یا مجموعه

- شرایط سیاسی و اجتماعی زمانه و میزان اثر گذاری اش در دیدگاه تقریبی و وحدت آفرین وی

- جریانات و افراد همگرا و یا واگرا در زمینه وحدت امت اسلامی و تقریب.

- موسسات و یا سازمان‌های مطرح با رویکرد تقریبی و و حدت آفرین در جهان اسلام