غیبت (ابهام زدایی)

    از ویکی‌وحدت

    الگو:ابهام زدایی غیبت در این ویکی به یکی از معانی زیر اشاره دارد:

    1. غیبت به عنوان یکی از گناهان کبیره که در موضوع بدگویی از شخص دیگری است که او از این سخنان ناراحت گردد.
    2. غیبت به عنوان اصطلاحی مرتبط با آموزه‌های مهدویت و به معنای غیبت صغری و غیبت کبرای دوازدهمین امام شیعیان و مهدی موعود.