درخواست‌های ربات/ویکی‌ساز

  از ویکی‌وحدت

  این ربات برای ویکی‌‌سازی مقالات به صورت رباتیک و خودکار کاربرد دارد. شرح عملکرد آن در کاربر:FawikiPatroller/ویکی‌سازی رباتیک موجود است.

  روش کار

  ابتدا باید کوئری‌ای از فهرست عنوان مقالات تهیه شود و در فولدر ربات قرار داده شود تا ربات بتواند از آن برای ویکی‌سازی استفاده کند. در کد YourBot نام حساب کاربری شماست آن را تغییر دهید.

  کوئری

  Select page_title FROM page WHERE
   page_namespace = 0 AND page_namespace = 0 AND page_is_redirect = 0 AND page_title LIKE "%_%" AND LENGTH(page_title) < 150 AND LENGTH(page_title) > 5 
   AND NOT (page_title LIKE "%(%" or page_title LIKE "%ی%" or page_title LIKE "%ک%" or page_title LIKE "%۱%" or page_title LIKE "%۲%" 
   or page_title LIKE "%۳%" or page_title LIKE "%۴%" or page_title LIKE "%۵%" or page_title LIKE "%۶%" or page_title LIKE "%۷%" 
   or page_title LIKE "%۸%"or page_title LIKE "%۹%"or page_title LIKE "%۰%"or page_title LIKE "%1%"or page_title LIKE "%2%"or page_title LIKE "%3%" 
   or page_title LIKE "%4%"or page_title LIKE "%5%" or page_title LIKE "%6%" or page_title LIKE "%7%" or page_title LIKE "%8%" or page_title LIKE "%9%" 
   or page_title LIKE "%0%") ORDER BY LENGTH(page_title) DESC;
  

  دستور اجرای sql

  sql fawiki_p < links.sql > wiki_Articles.txt
  

  کد

  #!/usr/bin/python
  # -*- coding: utf-8 -*-
  #
  # Reza(User:reza1615), 2013
  #
  # Distributed under the terms of the CC-BY-SA 3.0.
  # -*- coding: utf-8 -*-
  import wikipedia,pagegenerators,re,pywikibot,query
  import fa_cosmetic_changes,sys,codecs,string,login,time
  wikipedia.config.put_throttle = 0 
  wikipedia.put_throttle.setDelay()
  
  #--------------------------------------------------------------------------------------
  bot_version=u'(۷.۵)'
  disambig_template=u'الگو:ابهام‌زدایی'
  film_name=u'فیلم‌ها'
  no_templates=[u'الگو:خوبیده',u'الگو:برگزیده',u'الگو:مقاله برگزیده',u'الگو:ویکی‌سازی رباتیک نه']
  no_fa_words=[u'از',u'این',u'آن',u'اگر',u'برای',u'در',u'را',u'ما',u'شما',u'ایشان',u'آنها',u'یک',u'دو',u'سه',u'چهار',u'پنج',u'هفت',u'هشت',u'نه',u'اول'
  ,u'دوم',u'سوم',u'چهارم',u'پنجم',u'ششم',u'هفتم',u'هشتم',u'نهم',u'زشت‌ترین',u'بهترین',u'بدترین',u'زیباترین',u'کوتاه‌ترین',u'بلندترین',u'بالاترین',u'افزون',
  u'افقی',u'اکنون',u'اینجا',u'اینچنین',u'آری',u'پایین',u'پس',u'پسا',u'پشت',u'پیش',u'چنان',u'چندان',u'چندی',u'حالی',u'به',u'بدون',u'چند',
  u'دیگر',u'سپس',u'شاید',u'کنون',u'کنونی',u'گاهی',u'گشت',u'گویا',u'گویی',u'ناچار',u'ناگه',u'ناگهان',u'هماره',u'همانا',u'همانجا',u'همچو',u'بزرگ',u'کوچک',u'تاریک'
  ,u'همچون',u'همگان',u'همواره',u'همیشگی',u'همیشه',u'هنوز',u'هیچ',u'یکان',u'یکبار',u'یکباره',u'آخرین',u'اولین',u'دیرترین',u'به',u'همه',u'هم',u'سر',u'با',u'زیر',u'روز',u'شب']
  original_lang='fa'
  film_cat=u'رده:مقاله‌های خرد سینمایی'
  site_category=ur'رده'
  hidden_cat=u'\n[[رده:ویکی‌سازی رباتیک]]'
  Black_links=u'کاربر:FawikiPatroller/Black Links'
  White_Links=u'کاربر:FawikiPatroller/White Links'
  no_words=u'QWERTYUIOPASDFGHJKLZXCVBNMqwertyuiopasdfghjklzxcvbnm'
  #--------------------------------------------------------------------------------------
  site = wikipedia.getSite(original_lang)
  
  '''
  Select page_title FROM page WHERE
   page_namespace = 0 AND page_namespace = 0 AND page_is_redirect = 0 AND page_title LIKE "%_%" AND LENGTH(page_title) < 150 AND LENGTH(page_title) > 5 
   AND NOT (page_title LIKE "%(%" or page_title LIKE "%ی%" or page_title LIKE "%ک%" or page_title LIKE "%۱%" or page_title LIKE "%۲%" 
   or page_title LIKE "%۳%" or page_title LIKE "%۴%" or page_title LIKE "%۵%" or page_title LIKE "%۶%" or page_title LIKE "%۷%" 
   or page_title LIKE "%۸%"or page_title LIKE "%۹%"or page_title LIKE "%۰%"or page_title LIKE "%1%"or page_title LIKE "%2%"or page_title LIKE "%3%" 
   or page_title LIKE "%4%"or page_title LIKE "%5%" or page_title LIKE "%6%" or page_title LIKE "%7%" or page_title LIKE "%8%" or page_title LIKE "%9%" 
   or page_title LIKE "%0%") ORDER BY LENGTH(page_title) DESC;
  
  sql fawiki_p < links.sql > wiki_Articles.txt
  
  zip wiki_Articles wiki_Articles.txt
  '''
  
  fa_link_text = codecs.open('/data/project/YourBot/pywikipedia/wiki_Articles.txt','r' ,'utf8')
  fa_link_text = fa_link_text.read().replace(u'page_title',u'').strip()
  fa_link_list=fa_link_text.replace(u'_',u' ').replace(u'\r',u'').strip().split(u'\n')
  
  #--------------------------------------------------------------------------------------
  
  def login_wiki(): 
   password_wiki = open("/data/project/YourBot/pywikipedia/passfile2", 'r')
   password_wiki=password_wiki.read().replace('"','').strip() 
   passwords=password_wiki.split(',')[1].split(')')[0].strip()
   usernames=password_wiki.split('(')[1].split(',')[0].strip()
   botlog=login.LoginManager(password=passwords,username=usernames,site=site)
   botlog.login()
   
  def templatequery(enlink):
   temps=[]
   if enlink==u'':
   return [] 
   enlink=enlink.replace(u' ',u'_')
   params = {
   'action': 'query',
   'prop':'templates',
   'titles': enlink,
   'redirects': 1,
   'tllimit':500,
   }
  
   try:
   categoryname = query.GetData(params,site)
   for item in categoryname[u'query'][u'pages']:
   templateha=categoryname[u'query'][u'pages'][item][u'templates']
   break
   for temp in templateha:
   temps.append(temp[u'title'].replace(u'_',u' ')) 
   return temps
   except: 
   return []
  
  TEMP_REGEX = re.compile(
   '{{(?:msg:)?(?P<name>[^{\|]+?)(?:\|(?P<params>[^{]+?(?:{[^{]+?}[^{]*?)?))?}}')
  
  def compileLinkR(withoutBracketed=False, onlyBracketed=False):
   """Return a regex that matches external links."""
   notAtEnd = '\]\s\. :;,<>"\|\)'
   notAtEndb = '\]\s\. :;,<>"\|'
   notInside = '\]\s<>"'
   regex = r'(?P<url>http[s]?://[^%(notInside)s]*?[^%(notAtEnd)s]' \
   r'(?=[%(notAtEnd)s]*\'\')|http[s]?://[^%(notInside)s]*' \
   r'[^%(notAtEnd)s])' % {'notInside': notInside, 'notAtEnd': notAtEnd}
   regexb = r'(?P<urlb>http[s]?://[^%(notInside)s]*?[^%(notAtEnd)s]' \
   r'(?=[%(notAtEnd)s]*\'\')|http[s]?://[^%(notInside)s]*' \
   r'[^%(notAtEnd)s])' % {'notInside': notInside, 'notAtEnd': notAtEndb}
   if withoutBracketed:
   regex = r'(?<!\[)' + regex
   elif onlyBracketed:
   regex = r'\[' + regexb
   else:
   regex=r'(?:(?<!\[)'+ regex+r'|\['+regexb+')'
   linkR = re.compile(regex)
   return linkR
  
  def findmarker(text, startwith=u'@@', append=None):
   # find a string which is not part of text
   if not append:
   append = u'@'
   mymarker = startwith
   while mymarker in text:
   mymarker += append
   return mymarker
  
  def catquery(enlink):
   cats=[] 
   enlink=enlink.replace(u' ',u'_')
   params = {
   'action': 'query',
   'prop': 'categories',
   'titles': enlink,
   'redirects': 1,
   'cllimit':500,
   }
   try:
   categoryname = query.GetData(params,site)
   for item in categoryname[u'query'][u'pages']:
   categoryha=categoryname[u'query'][u'pages'][item][u'categories']
   break
   for cat in categoryha:
   cats.append(cat[u'title']) 
   return cats
   except: 
   return False
  
  def fa_replaceExcept(text, old, new, exceptions,marker='', site=None):
   if site is None:
   site = pywikibot.getSite()
  
   exceptionRegexes = {
   'comment': re.compile(r'(?s)<!--. *?-->'),
   'header': re.compile(r'\r?\n=+. +=+ *\r?\n'),
   'pre': re.compile(r'(?ism)<pre>. *?</pre>'),
   'source': re.compile(r'(?is)<syntaxhighlight. *?</' + 'source>'),
   'category': re.compile(ur'\[\['+site_category+ur'\:. *?\]\]'),
   'ref': re.compile(r'(?ism)<ref[>]. *?</ref>'),
   'startspace': re.compile(r'(?m)^ (. *?)$'),
   'table': re.compile(r'(?ims)^{\|. *?^\|}|<table>. *?</table>'),
   'hyperlink': compileLinkR(),
   'gallery': re.compile(r'(?is)<gallery. *?>. *?</gallery>'),
   'link': re.compile(r'\[\[[^\]\|]*(\|[^\]]*)?\]\]'),
   'URL': re.compile(r'\[. *?\]'),
   'file': re.compile(r'\[\[([fF]ile|پرونده|تصویر)\:[^\]\|]*(\|[^\]]*)?\]\]'),
   'interwiki': re.compile(r'(?i)\[\[:?(%s)\s?:[^\]]*\]\][\s]*'
   % '|'.join(site.validLanguageLinks() +
   site.family.obsolete.keys())),
   'property': re.compile(r'(?i)\{\{\s*#property:\s*p\d+\s*\}\}'),
   'invoke': re.compile(r'(?i)\{\{\s*#invoke:. *?}\}'),
   }
   if isinstance(old, basestring):
   old = re.compile(old)
  
   dontTouchRegexes = []
   except_templates = False
   for exc in exceptions:
   if isinstance(exc, basestring):
   if exc in exceptionRegexes:
   dontTouchRegexes.append(exceptionRegexes[exc])
   elif exc == 'template':
   except_templates = True
   else:
   dontTouchRegexes.append(re.compile(r'(?is)<%s>. *?</%s>'
   % (exc, exc)))
   if exc == 'source':
   dontTouchRegexes.append(re.compile(
   r'(?is)<syntaxhighlight. *?
  

  '))

   else:
   dontTouchRegexes.append(exc)
   if except_templates:
   marker1 = findmarker(text)
   marker2 = findmarker(text, u'##', u'#')
   Rvalue = re.compile('{{{. +?}}}')
   Rmarker1 = re.compile('%(mark)s(\d+)%(mark)s' % {'mark': marker1})
   Rmarker2 = re.compile('%(mark)s(\d+)%(mark)s' % {'mark': marker2})
   dontTouchRegexes.append(Rmarker1)
   origin = text
   values = {}
   count = 0
   for m in Rvalue.finditer(text):
   count += 1
   while u'}}}%d{{{' % count in origin:
   count += 1
   item = m.group()
   text = text.replace(item, '%s%d%s' % (marker2, count, marker2))
   values[count] = item
   inside = {}
   seen = set()
   count = 0
   while TEMP_REGEX.search(text) is not None:
   for m in TEMP_REGEX.finditer(text):
   item = m.group()
   if item in seen:
   continue
   seen.add(item)
   count += 1
   while u'}}%d{{' % count in origin:
   count += 1
   text = text.replace(item, '%s%d%s' % (marker1, count, marker1))
   for m2 in Rmarker1.finditer(item):
   item = item.replace(m2.group(), inside[int(m2.group(1))])
   for m2 in Rmarker2.finditer(item):
   item = item.replace(m2.group(), values[int(m2.group(1))])
   inside[count] = item
   index = 0
   markerpos = len(text)
   while True:
   match = old.search(text, index)
   if not match:
   break
   nextExceptionMatch = None
   for dontTouchR in dontTouchRegexes:
   excMatch = dontTouchR.search(text, index)
   if excMatch and (
   nextExceptionMatch is None or
   excMatch.start() < nextExceptionMatch.start()):
   nextExceptionMatch = excMatch
  
   if nextExceptionMatch is not None \
   and nextExceptionMatch.start() <= match.start():
   index = nextExceptionMatch.end()
   else:
   if callable(new):
   replacement = new(match)
   else:
   new = new.replace('\\n', '\n')
   replacement = new
  
   groupR = re.compile(r'\\(?P<number>\d+)|\\g<(?P<name>. +?)>')
   while True:
   groupMatch = groupR.search(replacement)
   if not groupMatch:
   break
   groupID = groupMatch.group('name') or \
   int(groupMatch.group('number')) 
   try:
   replacement = replacement[:groupMatch.start()] + \
   match.group(groupID) + \
   replacement[groupMatch.end():]
   except IndexError:
   print '\nInvalid group reference:', groupID
   print 'Groups found:\n', match.groups()
   raise IndexError
   text = text[:match.start()] + replacement + text[match.end():]
   break
   index = match.start() + len(replacement)
   markerpos = match.start() + len(replacement)
   
   text = text[:markerpos] + marker + text[markerpos:]
  
   if except_templates: 
   for m2 in Rmarker1.finditer(text):
   text = text.replace(m2.group(), inside[int(m2.group(1))])
   for m2 in Rmarker2.finditer(text):
   text = text.replace(m2.group(), values[int(m2.group(1))])
   return text
  

  def redirect_find(page_link,wiki):

   page_link=page_link.replace(u' ',u'_')
   site = wikipedia.getSite(wiki.replace(u'_',u'-'))
   params = {
   'action': 'query',
   'redirects':"",
   'titles': page_link
   }
   query_page = query.GetData(params,site)
   try:
   redirect_link=query_page[u'query'][u'redirects'][0]['to']
   return redirect_link
   except:
   if 'missing=""' in str(query_page):
   return False
   else:
   return page_link.replace(u'_',u' ')
  

  def wikify(link):

   wikipedia.output(u'--------------'+link+'----------------') 
   counter=0
   passing=True
   item_in_text=[]
   page = wikipedia.Page(site,link)
   old_text=page.get()
   temp_list=templatequery(link)
   for i in no_templates:
   if i in temp_list:
   passing=False
   wikipedia.output(u'\03{lightblue}The page has '+i+' so it is passed\03{default}')
   break
   if passing:
   Black_page = wikipedia.Page(site,Black_links)
   Black_List=Black_page.get().replace(u'*',u).replace(u'\r',u).split(u'\n')
  
   White_page = wikipedia.Page(site,White_Links)
   White_List=White_page.get().replace(u'*',u).replace(u'\r',u).split(u'\n')
   old_text,cleaning_version,msg_clean=fa_cosmetic_changes.fa_cosmetic_changes(old_text,page)
   old_text=old_text.replace(u'\r',u).strip()
   text=old_text
   text2=text
   exceptions = ['URL','math', 'template', 'timeline','comment','header','pre','source','category','ref','startspace','table','hyperlink','gallery','link','interwiki','property','invoke', 'inputbox']
   fa_links = len(page.linkedPages())
   page_size=sys.getsizeof(old_text)
   size_limitation=page_size/1000
   counter=fa_links
   added_item=u' '
   wikipedia.output(' Number of Links limitation = '+str(size_limitation-counter))
   for item in fa_link_list:
   pass_root=True
   if item.strip().find(u' ')==-1 or item.strip()==link.strip():
   continue
   if counter > size_limitation:
   wikipedia.output(u'\03{lightred}Link limitation is Reached!\03{default}')
   break
   if old_text.find(item.strip())!=-1:
   text3 = re.sub(ur"(\n|\*|\#|\s)"+item.strip()+ur"(\n|\.|\s|\،)", ur"",text)
   if text3==text:
   continue
   else:
   continue
   if item not in Black_List:
   
   #if (old_text.find(u' '+item.strip()+u' ')!=-1 or old_text.find(u' '+item.strip()+u'،')!=-1 or old_text.find(u' '+item.strip()+u'.')!=-1 or old_text.find(u'\n'+item.strip()+u'\n')!=-1 or old_text.find(u'\n'+item.strip()+u' ')!=-1 or old_text.find(u' '+item.strip()+u'\n')!=-1) and (item not in Black_List):
   for white in White_List:
   if item in white and (old_text.find(u' '+white.strip()+u' ')!=-1 or old_text.find(u' '+white.strip()+u'\n')!=-1 or old_text.find(u'\n'+white.strip()+u' ')!=-1):
   item=white.strip()
   break
   #--------------------------------
   if old_text.find(u''+item.strip()+u'')!=-1:
   wikipedia.output(u'\03{lightred}The link '+item+u' is in the text so it is passed!\03{default}')
   item_in_text.append(item)
   continue
   #--------------------------------
   for i in item_in_text:
   if item in i:
   pass_root=False
   break
   if not pass_root:
   wikipedia.output(u'\03{lightblue}The link '+item+u' is part of a link in the text so it is passed!\03{default}')
   continue
   #--------------------------------
   Item_R=redirect_find(item.strip(),original_lang)
   if not Item_R:
   continue
   if old_text.find(u''+Item_R.strip()+u'')!=-1 or Item_R.strip()==link.strip() or item in link or Item_R in link:
   wikipedia.output(u'\03{lightred}The link '+Item_R+' is in the text so it is passed!\03{default}')
   continue
   #---------------------------------------
   item_cat=catquery(item)
   if item_cat:
   if film_cat in item_cat:
   wikipedia.output(u'The '+item+u' was film link so it is passed!')
   continue
   #---------------------------------------
   for i in item_cat:
   if film_name in i:
   pass_root=False
   break
   if not pass_root:
   wikipedia.output(u'The '+item+ u' had film category so it is passed!')
   continue
   #----------------------------------------
   temp_list=templatequery(item)
   if not disambig_template in temp_list:
   item_test=item
   for i in no_words:
   item_test=item_test.replace(i,u)
   if item_test!=item:
   wikipedia.output(u'\03{lightred}Link'+item+u' had bad characters!\03{default}')
   continue
   if item.split(u' ')[0] in no_fa_words or item.split(u' ')[-1] in no_fa_words:
   wikipedia.output(u'\03{lightred}Link'+item+u' had bad characters!\03{default}')
   continue
   pre_text={ur'\s':u' ',ur'\n':u'\n',ur'\*':u'*',ur'\#':u'#'}
   for i in pre_text:
   if old_text==text and (pre_text[i]+item.strip()+u' ' in old_text):
   text = fa_replaceExcept(old_text, i+item.strip()+ur'\s', pre_text[i]+ur''+item.strip()+ur' ', exceptions)
   if old_text!=text:
   break
   if old_text==text and (pre_text[i]+item.strip()+u'\n' in old_text):
   text = fa_replaceExcept(old_text, i+item.strip()+ur'\n', pre_text[i]+ur''+item.strip()+ur'\n', exceptions)
   if old_text!=text:
   break
   if old_text==text and (pre_text[i]+item.strip()+u'.' in old_text):
   text = fa_replaceExcept(old_text, i+item.strip()+ur'.', pre_text[i]+ur''+item.strip()+ur'.', exceptions)
   if old_text!=text:
   break
   if old_text==text and (pre_text[i]+item.strip()+u'،' in old_text):
   text = fa_replaceExcept(old_text, i+item.strip()+ur'\،', pre_text[i]+ur''+item.strip()+ur'،', exceptions)
   if old_text!=text:
   break
  
   if old_text!=text:
   counter+=1
   wikipedia.output(u'\03{lightgreen}+ '+item+u'\03{default}')
   old_text=text
   added_item=added_item+u''+item+u'، '
  


   if text!=text2:
   added_item=added_item.strip()[:-1]
   if not hidden_cat.strip() in text:
   text=text+hidden_cat
   page.put(text,u'ویکی‌سازی رباتیک' +bot_version+u' >'+added_item +msg_clean)
   wikipedia.output(u'Sleep for 60 seconds!')
   time.sleep(180)
  

  def main():

   gen=None
   preloadingGen=False
   PageTitles = []
   genFactory = pagegenerators.GeneratorFactory()
   for arg in wikipedia.handleArgs():
   if arg.startswith ('-new'):
   arg=arg.replace(':',)
   if len(arg) == 4:
   genfa = pagegenerators.NewpagesPageGenerator(200, False, site,0)
   else:
   genfa = pagegenerators.NewpagesPageGenerator(int(arg[4:]), False, site,0)
   
   preloadingGen = pagegenerators.PreloadingGenerator(genfa,60)
   break
   elif arg.startswith('-page'):
   if len(arg) == 5:
   PageTitles.append(wikipedia.input(u'Which page do you want to chage?')) 
   else:
   PageTitles.append(arg[6:])
   break
   elif arg.startswith('-file'):
   textfilename = arg[6:]
   if not textfilename:
   textfilename = pywikibot.input(
   u'Please enter the local file name:')
   gen = pagegenerators.TextfilePageGenerator(textfilename,site=site)
   else:
   generator = genFactory.handleArg(arg)
   if generator:
   gen = generator
   if not gen:
   wikipedia.stopme() 
   if PageTitles:
   pages = [wikipedia.Page(site,PageTitle) for PageTitle in PageTitles]
   gen = iter(pages)
   if not preloadingGen:
   preloadingGen = pagegenerators.PreloadingGenerator(gen,pageNumber = 60)
  
   for pages in preloadingGen:
   #try:
   wikify(pages.title())
   #except:
   #wikipedia.output('Code or system has an error !!')
   #pass
  

  if __name__ == "__main__":

   login_wiki()
   main()
  

  </syntaxhighlight>