رده:کشورهای اسلامی

از ویکی‌وحدت

کشورهای اسلامی عنوان رده ای است که به موضوع معرفی کشورهای اسلامی با رویکرد معرفی و شناخت جریانات و چهره‌های شاخص دینی و مذهبی آن کشورها به عنوان جزئی از بدنه جهان اسلام که باید جهت شناخت نوع تعامل با آنها، نسبت به ایشان آشنایی کافی حاصل نمود؛ می‌پردازد. بدیهی است شناخت کشورهای اسلامی به همراه شناخت عمیق‌تر جریانات و چهره‌های عمده دینی و مذهبی ایشان جهت پیشبرد اهداف مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی و نیز مطالعات محققان آن و نیز سایر مراکز مرتبط با مساله کار در عرصه بین الملل بسیار ضروری می‌باشد.