اعضائیان

از ویکی‌وحدت
اعضائیان
ناماعضائیان
عقیدهمشبهه(اهل تشبیه)

اعضائیان فرقه‌ای هستند با این اعتقاد که خداوند صاحب اعضاء و جوارح است و مثل انسان دست و پا و انگشت دارد. به این فرقه مشبّهه نیز می‌گویند.[۱] [۲]

پانویس

  1. مشکور محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی، سال 1372 شمسی، چاپ اول، ص 64
  2. مشکور محمد جواد، تاریخ شیعه، قم، نشر اشراقی، سال 1379 شمسی، ص 169