تارکیه (شاکیه)

از ویکی‌وحدت
تارکیه( شاکیه)
نامتارکیه(شاکیه)
عقیدهشاخه ای از مرجئه و تابع عقاید این گروه

تارکیه گروهی از مرجئه هستند که معتقدند خداوند‌متعال به جز ایمان به خود، هیچ چیزی را بر بندگان واجب نکرده است. از منظر ایشان هر کسی که خدا را بشناسد و به او ایمان آورد؛ اجازه دارد هر کاری را که میل داشته باشد انجام دهد و یا هر کاری را که دوست ندارد، ترک کند.[۱]

عقاید

این فرقه معتقدند که نمی‌توان به فاعل طاعات مطیع گفت و یا فاعل معاصی را گناهکار نامید. تارکیه در اینکه آیا شخصی که در اطاعت است را بتوان به‌طور واقعی مطیع نامید و یا شخصی که در عصیان است را بتوان به‌طور واقعی عاصی نامید، در شک هستند و از این جهت آنان را «شاکیه» نیز می‌خوانند.[۲] تارکیه در میان سخنان خود می‌گویند که ممکن است فاعل طاعات در لحظه مرگ در حالت کفر بمیرد و یا فاعل معاصی در لحظه مرگ در حالت توبه و طاعت باشد، بنابراین، روا نیست که نام مطیع یا عاصی به هیچ‏ یک از ایشان اطلاق گردد.[۳]

پانویس

  1. ابن جوزی ابوالفرج عبدالرحمن بن علی، تلبیس ابلیس، ص 41
  2. مشکور محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی، سال 1372 شمسی، چاپ اول، ص 121
  3. مشکور محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد، نشر آستان قدس رضوی، سال 1372 شمسی، چاپ اول، ص 121